Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin Hotelu Paria

Regulamin Hotelu Paria

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Paria i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Paria w Kudowie-Zdroju.
3. Aktualny cennik jest integralną częścią regulaminu.

§ 2 WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową lub debetową (Visa, MasterCard, Polcard, Maestro, JCB, Diners Club)

*płatności elektronicznym przelewem bankowym

* płatności BLIK

*standardowym przelewem bankowym

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24. W przypadku korzystania z tej formy płatności, nie można zmieniać kwoty zadatku, podanej w potwierdzeniu rezerwacji.

Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zgłaszać można na: biuro@pariahotel.pl. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni roboczych. 


1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości minimum 30% ceny całościowej, z zastrzeżeniem, że wartość tej opłaty nie może być niższa od ceny jednej doby. W przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne obowiązują warunki rezerwacji podane w ich ofercie.
2. Podany w rezerwacji termin jest wiążący zarówno dla Gościa, jak i Hotelu.
3. Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
4. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel zastrzega sobie możliwość zatrzymania całej opłaty rezerwacyjnej z możliwością wykorzystania jej przez Gościa do 3 miesięcy. Dla rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne obowiązują warunki rezerwacji i anulacji podane w ich ofercie.
5. Rozliczenie całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania.
6. Hotel nie zwraca wpłaconych środków w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa.
7. Najmując pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00.
9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji Hotelu.
10. W godzinach ciszy nocnej tj. 22.00 – 7.00, Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
11. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu, lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

§ 3 MELDUNEK

1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej jest konieczne i jednoznaczne z zawarciem umowy z Hotelem o świadczenie usług hotelowych. Zawarta umowa usługi hotelowej jest podstawą przetwarzania danych Gościa w zakresie niezbędnym do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji. Według postanowień niniejszego regulaminu, wymaganymi danymi niezbędnymi do zawarcia umowy z Hotelem są: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości Gościa.
3. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
4. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

§ 4 DOBA HOTELOWA

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
2. Gość hotelowy powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
5. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym i wskazanym przez Recepcję Hotelu.
6. Na terenie Hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dn. 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.Nr 81,poz.529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
7. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 pln.
8. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
9. Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia / i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU I REKLAMACJE

1. Osobom postronnym Hotel nie udziela informacji o danych osobowych Gości.
2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie Reklamacji w Recepcji, co umożliwi reakcję.
4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 21 dni, a następnie trwale usuwane. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie usługi monitoringu jest firma Instalatorstwo Niskoprądowe Sławomir Mytych, ul. Boczna 8, 57-350 Kudowa Zdrój. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest firma P.U.H. MAGCOM Sp. z o.o., 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Warszawska 3.
2. Po upływie terminu pobytu, Gość zobowiązany jest zdać karty do pokoju w \recepcji. Opłata za zgubienie karty do pokoju wynosi 100 pln.
 

Dyrekcja Hotelu Paria będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.